Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד העבודה והרווחה

גרים יחד - מפעל הפיס בשיתוף פעולה עם משרד העבודה והרווחה וג'וינט מעבר למגבלות במלגות לסטודנטים עם וללא מוגבלות במסגרת תוכנית של מגורים משותפים
התוכנית הינה חלק מתוכנית "דיור נתמך" שהוקם ע"י ג'וינט ישראל מעבר למגבלות ומנהל מוגבלויות במשרד הרווחה, במסגרת הפעילות משתתפי התוכנית מלווים ע"י צוות מקצועי במעבר מבית ההורים או ממערכי דיור, משכירים דירות בקהילה וממשים את זכותם למגורים עצמאיים