Main Top Header

שיתוף פעולה עם משרד החינוך

מיזם משותף של מפעל הפיס ומשרד החינוך, במטרה לפתח את איכות ההוראה ככלל וההוראה בפריפריה וברשויות המקומיות בפרט, מוענקות כל שנה מלגות לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות. הסטודנטים מוכשרים להוראת מקצועות הנדרשים להכשרתו של הדור הבא, שיידרש לעמוד באתגרים העומדים בפני מדינתנו.

בשת"פ זה קיימים מספר מסלולים:

  • מצטיינים בפריפריה - משרד החינוך והמוסדות האקדמיים מובילים תכנית ייחודית להכשרת אקדמאים להוראת מקצועות בהם קיים מחסור במורים, בשיתוף עם רשויות מקומיות. מטרת התכנית היא להבטיח מלאי של מורים איכותיים, שיהיו מסוגלים לענות על צורכי הרשות המקומית בכוח אדם בהוראה, בכל מערכת החינוך בעיר. ליוזמה זו שותף מפעל הפיס, המעניק מלגות למשתתפי התכנית, בתמורה למעורבות חברתית ברשות. תכנית ההכשרה להוראה מיועדת לבעלי תואר אקדמי ראשון לפחות, המבקשים להיות מורים. עדיפות ניתנת למועמדים שיתמחו בהוראת מקצועות בהם קיים מחסור במורים, כפי שיקבע במשותף בין הרשות המקומית ומשרד החינוך. 

  • הסבת אקדמאיים - בשנים האחרונות קיים מחסור במורים וגננות איכותיים, במוסדות החינוך המלמדים בשפה העברית. המציאות החדשה עמה מתמודדת החברה הישראלית בימים אלה מהווה הזדמנות לאיתור מועמדים המבקשים שינוי תעסוקתי ואשר הינם בעלי ערכים חברתיים ותחושת שליחות הרואים בהוראה מקצוע המאפשר עיצוב דור העתיד ובעל חשיבות חברתית ראשונה במעלה. משרד החינוך/ מנהל עובדי הוראה מבקש לקיים תכניות ייחודיות להכשרת עובדי הוראה לבתי ספר ולגני ילדים המלמדים בשפה העברית, ע"י הסבת אקדמאים, בתחומים: מתמטיקה, מדעים וגיאוגרפיה לגילאי העל יסודי, הוראה כוללת לגילאי היסודי וגננות במסלול הגיל הרך.

  • "מורה ליד הבית" - מפעל הפיס, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי מזמינים את הרשויות המקומיות לקחת חלק בגיוס תושבי הרשות לשליחות החברתית החשובה ביותר-חינוך הדור הבא במסגרת תכנית הסבה להוראה: "מורה ליד הבית". בישראל חסרים מורים במקצעות הבאים: מתמטיקה, אנגלית, עברית, מדעים ( כולל ביולוגיה, פיסיקה וכימיה), מוסיקה, תנ"ך, תרבות יהודית, מורים לבתי הספר היסודיים וגני ילדים. תושבים המעוניינים בהסבה מקצועית להוראה יכולים להשתלב בתוכנית. הסטודנטים נדרשים לתרום לקהילה במהלך השנה בבית ספר ברשות כתומכי הוראה (כהכנה לעבודתם כמורים). הרשות המקומית תדאג להשמה בבתי ספר מתאימים לפי צרכי הרשות והתאמה למוסבים.

  • פרויקט "יש לך כתובת" מלגות לבוגרי כפרי נוער – מידי שנה מסיימים כ- 5,000 צעירים וצעירות את שהותם במסגרות של כפרי הנוער והפנימיות, 30% מתוכם מוכרים כחסרי עורף משפחתי. מפעל הפיס, באמצעות מתן מלגות בפרויקט "יש לך כתובת", מלווה את הבוגרים וממשיך את מחויבותו ואחריותו של משרד החינוך בקידום התפתחותם של בוגרי כפרי הנוער והפנימיות, כך שיוכלו להשתלב כאזרחים מובילים, מעורבים ואכפתיים בחברה הישראלית, ויממשו את זכותם הטבעית לחיים ראויים, בין היתר גם באמצעות רכישת השכלה גבוהה.